Allmänna inköpsvillkor för PRIMÄR fastighetsförvaltning AB

1. Priser, faktura och betalningsvillkor
Överenskomna priser är fasta utan indexreglering och avser komplett leverans om inte annat är uttryckligt och skriftligt reglerat. Leverantören äger ej rätt att ta ut faktureringsavgift eller andra mellan parterna icke avtalade pristillägg.

Fakturering skall ske efter fullgjord leverans och efter att vår slutkund har godkänt arbetet för fakturering. Fakturan skall skickas inom två månader från det att leverans har skett. Har så ej skett förfaller Leverantörens anspråk på ersättning för leveransen. Fakturan skall märkas med beställarens för- och efternamn och projektnummer/avdelningsnummer, ordernummer samt i övrigt utformas enligt beställarens anvisningar.

Uppgifter om referensperson och projektnummer för uppdraget erhålles av beställaren. Fakturan skall även innehålla leverantörens kompletta företagsuppgifter. Inga påminnelser, faktura- administrationsavgifter eller inkasso kommer att accepteras om fakturan har blivit returnerad p.g.a. ofullständiga uppgifter. Fakturan skall innehålla uppgift om F-skattesedel. Fakturan betalningstid räknas från den dag Primär mottagit en korrekt faktura, alltså felaktig faktura returneras och betaltiden startar igen när korrekt faktura inkommit. Betalningsvillkoren är 45 dagar i efterskott. Dröjsmålsränta utgår enligt lag, om dröjsmålsränta överstiger SEK 100.

2. Orderbekräftelse
Leverantören skall inom fem dagar efter mottagande av beställning skicka en orderbekräftelse till Köparen i vilken Leverantören bekräftar att beställning erhållits samt leveranstid.

3. Leveranshandlingar och förpackning
Priset inkluderar kostnader för förpackning och emballage eller annat erforderligt skydd mot skador under transport. Leveransen och leveransdokument skall tydligt märkas med leveransadress, mottagarens namn, kostnadsställe samt eventuella övriga uppgifter enligt beställning.

4. Leveransvillkor
Leveransvillkor är fritt levererat och lossat till leveransadress enligt beställning.

5. Sekretess
Parterna skall iaktta sekretess avseende upplysningar som kan antas vara av konfidentiell karaktär.

6. Försenad leverans
Leverantören skall leverera inom avtalad tid. Om leverantören finner att leverans inte kan ske inom avtalad tid, skall Leverantören omgående underrätta Köparen skriftligen om när leverans kan ske samt ange orsaken till den ändrade leveranstiden. Sådan underrättelse begränsar inte Leverantörens skyldigheter i övrigt.

Om leverans inte sker inom avtalad tid har Köparen rätt till vite uppgående till 1 % av köpeskillingen för den del av leveransen som inte kan tas i bruk på grund av förseningen, för varje påbörjad vecka som förseningen pågår. Vitet är begränsat till maximalt 10 % av köpeskillingen. Oberoende av Köparens rätt till vite, har Köparen rätt att häva köpet på grund av leveransförseningen i den mån förseningen inte är oväsentlig för Köparen.

7. Leveransens, egenskaper, kvalitet mm
Leverantören ansvarar för att de varor och tjänster som levereras uppfyller de lagar och regler som är tillämpliga för leveransen. Leverantören skall på begäran förse Köparen med dokumentation som visar att leveransen uppfyller dessa krav.
Leverantören ansvarar för att de varor och tjänster som levereras uppfyller de tekniska krav och krav på funktion som anges i beställningen. Om sådana krav inte har angivits gäller att de levererade varorna eller tjänsterna skall ha sådana egenskaper som svarar mot de krav en normal användning ställer eller Köparens specifika användning i den mån denna är känd eller borde vara känd för Leverantören samt ha de egenskaper som Leverantören har uppgett.

Leverantören ska inneha en allrisk- och ansvarsförsäkring om 10 mkr. Omvänd skattskyldighet för byggtjänster tillämpas.
Leverantörens anställda och eventuella underentreprenörer skall ha kollektivavtal.
Arbetsmiljöansvaret åligger leverantören samt att påkalla risker för Köparen.

8. Felaktig leverans, garantitid
Är leverans felaktig får Köparen kräva omleverans, prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Väljer Köparen att kräva omleverans skall den felaktiga varan returneras till Leverantören på Leverantörens risk och bekostnad. Leverantören är i sådant fall skyldig att snarast leverera ny felfri vara.

Felaktig eller ej utförd tjänst skall omgående korrigeras/utföras. I de fall omleverans/korrigering inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid, har Köparen rätt till prisavdrag motsvarande skillnaden mellan leveransens värde för Köparen i felaktigt respektive avtalsenligt skick. I den mån felet inte är oväsentlig för Köparen, har köparen rätt att häva köpet.
Garantitiden är två år från leveransgodkännandet.

9. Produktansvar
Om en levererad vara/tjänst är behäftad med fel som orsakar personskada eller skada på egendom hos Köparen eller leder till skadeståndskrav mot Köparen på grund av sådan skada hos tredje man, skall Leverantören hålla Köparen skadeslös. Leverantören får inte använda produkter som är producerade av barn.

10. Miljökrav
Leveransen skall utföras på ett miljövänligt sätt. Leverantören skall aktivt verka för en fortlöpande miljöanpassning.

11. Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till beställning är giltiga endast efter skriftligt meddelande från Köparen.

12. Rangordning av dokument
Dessa villkor skall gälla mellan parterna med företräde framför andra av Leverantören upprättade villkor, om inte annat särskilt och skriftligen är överenskommet.

13. Lagval och forum
Leveransen skall i samtliga avseenden regleras av svensk lag. Tvist som parterna inte själva kan lösa skall slutligt avgöras enligt svensk rätt vid Göteborgs Tingsrätt på svenska, om inte parterna enas om avgörande genom skiljedom enligt lagen om skiljeförfarande. Såväl skiljeförfarandet som skiljedomen skall vara konfidentiellt.